ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายสิงปาณี ปังคะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,22:59  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ ACACA กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายสิงปาณี ปังคะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,22:50  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ และโดยใช้สมองเป็นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายสิงปาณี ปังคะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2562,13:52  อ่าน 509 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ชื่ออาจารย์ : นายสิงปาณี ปังคะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2562,00:12  อ่าน 815 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ Facebook Infographic ร่วมกับการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ ฐานันดร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,15:39  อ่าน 4878 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การคูณ
ชื่ออาจารย์ : นางพัชฎาพร โพธิ์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,21:49  อ่าน 2439 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เวลา
ชื่ออาจารย์ : นางพัชฎาพร โพธิ์จันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,11:45  อ่าน 2200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานและตารางการคำนวณ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ ฐานันดร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,13:11  อ่าน 5944 ครั้ง
รายละเอียด..