ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการให้เหตุผล และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายอิศราวุฒิ สุวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,09:24  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฌารินญา นาคสุรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,15:21  อ่าน 262 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดนาฏลีลาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฌารินญา นาคสุรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,15:04  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเขียนคำศัพท์วันละคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติศักดิ์ กุลวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,13:26  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้แบบออนแฮนด์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติศักดิ์ กุลวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,13:24  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบ 4H3ISP Model เพื่อขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส จังหวัดอุดรธานี
ชื่ออาจารย์ : นายอาทร เคหาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,21:03  อ่าน 442 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส จังหวัดอุดรธานี
ชื่ออาจารย์ : นายอาทร เคหาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,19:27  อ่าน 303 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายอิศราวุฒิ สุวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,22:59  อ่าน 433 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ ACACA กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายอิศราวุฒิ สุวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,22:50  อ่าน 550 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ และโดยใช้สมองเป็นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายอิศราวุฒิ สุวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2562,13:52  อ่าน 817 ครั้ง
รายละเอียด..