กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนวลศิริ ศิลธรรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ