กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนวลศิริ ศิลธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0898404115
อีเมล์ : phonenewid@gmail.com

นางประภาพรรณ พิลาจันทร์
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกาญจนา ธุระพะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายนรินทร์ บัวผัน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1