กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนวลศิริ ศิลธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางประภาพรรณ พิลาจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกาญจนา ธุระพะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายนรินทร์ บัวผัน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1