งานบริหารทั่วไป

นายสิงปาณี ปังคะบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายอิศราวุฒิ สุวัน
ครู คศ.3

นายอุธาร ภูมิโคกรักษ์
ครู คศ.2

นายสุวิทย์ โพธิ์ศรีดา
ครู คศ.2

นางนวลศิริ ศิลธรรม
ครู คศ.2

นายอนุรักษ์ ศรีบุญ
ครู คศ.2

นางยุภาพร ทรัพยวาณิชย์
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ วังคำแหง
ครู คศ.1

นายเอนก วิลาสังข์
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา ธุระพะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จารุฐานันต์
ครูผู้ช่วย

นายอร่าม เวียงสิมา
ผู้ช่วยครู

นายนรินทร์ บัวผัน
ผู้ช่วยครู

นางสาวณฐอร สาศรีรัตน์
ผู้ช่วยครู

นางวนิดา แก้วภักดี
ผู้ช่วยครู

นางอรทัย จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยครู

นางกาญจณาน์ เครือทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอำเพ็ญ กงบุราณ
พนักงานขับรถ

นางวงศ์จันทร์ สารีโท
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิไลพร เชื่อมแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิตย์ รุกขะเชษฐ์
นักการภารโรง