งานบริหารทั่วไป

นายสิงปาณี ปังคะบุตร
ครู คศ.4
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอิศราวุฒิ สุวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอุธาร ภูมิโคกรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุวิทย์ โพธิ์ศรีดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอนุรักษ์ ศรีบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางยุภาพร ทรัพยวาณิชย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายอาทิตย์ วังคำแหง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายณภพ วิลาสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกาญจนา ธุระพะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จารุฐานันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายอร่าม เวียงสิมา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายนรินทร์ บัวผัน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณฐอร สาศรีรัตน์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวนิดา แก้วภักดี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางอรทัย จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางกาญจณาน์ เครือทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวงศ์จันทร์ สารีโท
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิไลพร เชื่อมแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายนิตย์ รุกขะเชษฐ์
นักการภารโรง

น.ส.ชญาน์นันท์ ไพศาลรุ่งเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวละมล อินทะนู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2