กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุภาพร ทรัพยวาณิชย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางปรียา เย็นวัฒนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางมลิวรรณ์ สังข์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จารุฐานันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3