กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุภาพร ทรัพยวาณิชย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางปรียา เย็นวัฒนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางมลิวรรณ์ สังข์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จารุฐานันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3