กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุภาพร ทรัพยวาณิชย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย