กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายณภพ วิลาสังข์
ครู คศ.1
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจันทนา ถิระการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายกฤษณะพล ชุมพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1