วิทยาการคำนวณ ม.3
วิทยาการคำนวณ ม.3
ต่อ8266กับled1หลอด
https://drive.google.com/file/d/1HL4LfHB0dD7TJnsNLK2vNnagtvQsWTio/view?usp=sharing


ส่งงานนำเสนอเรื่องอาชีพของฉัน

https://forms.gle/fyhFG5Jt8vajWVTU8ใบงาน  ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ม.3/1 https://forms.gle/A3R6kLxJ2VTLvJGQ6

ม.3/2 https://forms.gle/Up2P3kEitiAQcree9