วิทยาการคำนวณ ม.3
วิทยาการคำนวณ ม.3

ส่งงานการคันหาข้อมูล เรื่องพานใหว้ครู

https://forms.gle/EgG4UhwJ4QJwS3Ux8


ใบงานที่ 1 
https://forms.gle/nYYKzqU9C6twKXCSA
ต่อ8266กับled1หลอด
https://drive.google.com/file/d/1HL4LfHB0dD7TJnsNLK2vNnagtvQsWTio/view?usp=sharing


ส่งงานนำเสนอเรื่องอาชีพของฉัน

https://forms.gle/fyhFG5Jt8vajWVTU8ใบงาน  ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ม.3/1 https://forms.gle/A3R6kLxJ2VTLvJGQ6

ม.3/2 https://forms.gle/Up2P3kEitiAQcree9