วิทยาการคำนวณ ม.3
วิทยาการคำนวณ ม.3
ใบงานที่1.1 ม.3/1  https://forms.gle/e3NJPAqDobU1xumKA

ใบงานที่1.1 ม.3/2  https://forms.gle/FBB73qHEc1fbbKsz8

ใบงานที่1.2 ม.3/1 https://forms.gle/E7WF36EHP1STVW7n8

ใบงานที่1.2 ม.3/2  https://forms.gle/3UhMWmWoPBKhne529

ใบงานที่1.3 ม.3/1  https://forms.gle/5TBmMG1nozynkSgA9

ใบงานที่1.3 ม.3/2  https://forms.gle/1PebAPJEx2j5WXmz5  

ใบงานที่ 2  ม.3/1  https://forms.gle/127qrquQB19dVTkS7

ใบงานที่ 2  ม.3/2  https://forms.gle/a8Vw3GEH2CW7mZqXA


ประโยชน์และโทษอินเตอร์เน็ต
https://drive.google.com/drive/folders/1FA1TykBkr_11KHEcNssTtmIkPRsG2Ktz?usp=sharing


การเขียนโปรแกรม  NodeMCU ESP8266
https://drive.google.com/file/d/1Kr6OuqQ8DTrsEZCKmXgy5zM2s9NndBXo/view?usp=sharing


การใช้งานโปรแกรม Arduino  IDE

https://drive.google.com/file/d/1vskNFFknbvO3Wpc9Qr7jY_g16GzQ5TrZ/view?usp=sharing

แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565

ม.3/1
https://forms.gle/uW14dckWcYkzw7917


ม.3/2
https://forms.gle/5Wks5r64p1HAsFHz8แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

https://forms.gle/YnUGPeGMUoYhtiY77