ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองใส ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยขุนใสสำราญ กำนันตำบลหนองนาคำ
เป็นผู้จัดตั้ง โดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองอุดรธานี มี
นายผอง กงบุราณ เป็นครูใหญ่ อาศัยศาลาวัดโพธิ์ศรีใสสะอาดเป็นที่เรียน

                    ปีพ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการได้ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนประชาบาล ประจำตำบล โดยมี    นายบัวมี  อุปพงษ์ เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

                    ปีพ.ศ. ๒๔๙๒ นายภู คำมุกชิก ได้ชักชวนชาวบ้านร่วมทุนร่วมแรงก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่บนที่ดินซึ่งจัดหาไว้เป็นที่เฉพาะของโรงเรียน หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ได้ย้ายโรงเรียนมาเรียนที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียน
ในปัจจุบัน ผู้บริหารโรงเรียน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยชาวบ้านในชุมชน ได้ร่วมกันสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมทำให้โรงเรียนบ้านหนองใสเจริญมาตามลำดับ

                    ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองใส” โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  พันชะโก  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ปัจจุบัน     
นายอาทร  เคหาสัย เป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน