งานบริหารบุคคล

นางกิติชา ธานีเนียม
ครู คศ.4
หัวหน้างานบริหารบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางประภาพรรณ พิลาจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางรำไพ มหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นายณัฐวุฒิ วิเศษหวาน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางกาญจณาน์ เครือทอง

นางสาวรพีพรรณ ประทุมวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3