งานบริหารบุคคล

นางกิติชา ธานีเนียม
ครู คศ.4
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสายสวาท วรเกษ
ครู คศ.3

นางสาวจันทนา ถิระการ
ครู คศ.3

นางประภาพรรณ พิลาจันทร์
ครู คศ.3

นางรำไพ มหา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ วิเศษหวาน
ผู้ช่วยครู

นางกาญจณาน์ เครือทอง

นางสาวรพีพรรณ ประทุมวัน
พนักงานจ้างทั่วไป