งานบริหารบุคคล

นางประภาพรรณ พิลาจันทร์
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนวลศิริ ศิลธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุดตา แก้วสาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศิริวรรณ ต้วมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นายกฤษณะพล ชุมพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางรำไพ มหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางกาญจณาน์ เครือทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐวุฒิ วิเศษหวาน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรพีพรรณ ประทุมวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2