งานบริหารวิชาการ

นางปรียา เย็นวัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวกัลยา จึงสงวนพรสุข
ครู คศ.3

นายวรพจน์ ฐานันดร
ครู คศ.3

นางจิตราภรณ์ บุศราคัม
ครู คศ.3

นางมลิวรรณ์ สังข์ทอง
ครู คศ.2

นายสุดตา แก้วสาร
ครู คศ.2

นางสาวชญาน์นันท์ ไพศาลรุ่งเจริญ
ครู คศ.2

นายกิตติศักดิ์ กุลวงค์
ครู คศ.1

นางสาวศิริวรรณ ต้วมศรี
ครู คศ.1

นายกฤษณะพล ชุมพล
ครู คศ.1

นางสาวจิราภรณ์ พันธุ์วินากูล
ครู คศ.1

นางสาวละมล อินทะนู
ครู คศ.1

นางอังคณา อาโรร่า
ครูผู้ช่วย

นางจันธิดา พันภักดี
ผู้ช่วยครู

นายอนุวัฒน์ บัวเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอริสา อินทะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์