งานบริหารวิชาการ

นางปรียา เย็นวัฒนา
ครู คศ.3
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกัลยา จึงสงวนพรสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายวรพจน์ ฐานันดร
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0892699515
อีเมล์ : worapot.km7@gmail.com

นางจิตราภรณ์ บุศราคัม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางมลิวรรณ์ สังข์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายกิตติศักดิ์ กุลวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจิราภรณ์ พันธุ์วินากูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอังคณา อาโรร่า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจันธิดา พันภักดี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นายอนุวัฒน์ บัวเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอมรรัตน์ ลาภโคกสูง
ครู คศ.2