งานบริหารวิชาการ

นางปรียา เย็นวัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกัลยา จึงสงวนพรสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายวรพจน์ ฐานันดร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจิตราภรณ์ บุศราคัม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางมลิวรรณ์ สังข์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุดตา แก้วสาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชญาน์นันท์ ไพศาลรุ่งเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายกิตติศักดิ์ กุลวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศิริวรรณ ต้วมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นายกฤษณะพล ชุมพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจิราภรณ์ พันธุ์วินากูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวละมล อินทะนู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอังคณา อาโรร่า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจันธิดา พันภักดี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นายอนุวัฒน์ บัวเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ