สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์   ประกอบด้วย
“รัศมีของแสงจากเทียนไขวางบนดอกบัวสีชมพู และส่วนล่างมีตัวอักษรคำว่าโรงเรียนเทศบาล๑ หนองใส”
รัศมี               หมายถึง        คุณธรรมทางปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้
เทียนไข         หมายถึง        ผู้นำทางปัญญาคือ ครู อาจารย์ หรือผู้ชี้นำความรู้
ดอกบัวสีชมพู หมายถึง        ความรัก ความอบอุ่น ความสวยงาม ความสดชื่น
         ความหมายโดยรวมของตราสัญลักษณ์ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ดีจะต้องอาศัยการมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาเยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้
บนพื้นฐานของความรัก ความอบอุ่น และมีความสุข