วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (Vision)

มุ่งพัฒนาผู้เรียน         ให้มีคุณธรรมนำความรู้
สู่คุณภาพตามมาตรฐาน   บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ก้าวทันเทคโนโลยี    น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง