วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (Vision)

มุ่งพัฒนาผู้เรียน                   
ให้มีคุณธรรมนำความรู้
สู่คุณภาพตามมาตรฐาน             
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ก้าวล้ำการกีฬา                   
นำพาเทคโนโลยี
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


ปรัชญาโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํง โหตุ
ผู้มีความรู้ดีเป็นผู้เจริญ