วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (Vision)

ความรู้  คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สุขภาพดี ชุมชนมีส่วนร่วม  ความเป็นไทยสู่สากล         
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง