กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลยา จึงสงวนพรสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอนุรักษ์ ศรีบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายกิตติศักดิ์ กุลวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอังคณา อาโรร่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2