ปฐมวัย

นางสาวจิราภรณ์ พันธุ์วินากูล
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางทาวิกา ปังคะบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศิริวรรณ ต้วม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางรำไพ มหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางจันธิดา พันภักดี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวณฐอร สาศรีรัตน์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวนิดา แก้วภักดี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางอรทัย จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววิไลพร เชื่อมแก้ว
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1