ปฐมวัย

นางทาวิกา ปังคะบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจิราภรณ์ พันธุ์วินากูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวศิริวรรณ ต้วม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางรำไพ มหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางจันธิดา พันภักดี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวณฐอร สาศรีรัตน์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวนิดา แก้วภักดี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางอรทัย จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2