งานบริหารงบประมาณ

นางพัชฎาพร โพธิ์จันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางสายสวาท วรเกษ
ครู คศ.3

นางสาวชฎาพร รุขเชษฐ
ครู คศ.3

นางสาวศรารี นาคสุรินทร์
ครู คศ.2

นางสาวพุ่มพวง ภูมิโคกรักษ์
ครู คศ.1

นางรุจิรา สร้อยสนธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ

นางสาวกฤติกา มิ่งมิตรมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ