งานบริหารงบประมาณ

นางพัชฎาพร โพธิ์จันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชฎาพร รุขเชษฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวฌารินญา นาคสุรินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพุ่มพวง ภูมิโคกรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางรุจิรา สร้อยสนธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ

นางสาวกฤติกา มิ่งมิตรมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ