คณะผู้บริหาร

นายอาทร เคหาสัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกมลทิพย์ พันธ์แดง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปรียา เย็นวัฒนา
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางพัชฎาพร โพธิ์จันทร์
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นายสิงปาณี ปังคะบุตร
หัวหน้างานบริหารทั่งไป

นางประภาพรรณ พิลาจันทร์
หัวหน้างานบริหารบุคคล