กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิงปาณี ปังคะบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางกิติชา ธานีเนียม
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอร่าม เวียงสิมา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรพีพรรณ ประทุมวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3