คณะผู้บริหาร

นายอาทร เคหาสัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิภพ ชาวเหนือ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปรียา เย็นวัฒนา
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางพัชฎาพร โพธิ์จันทร์
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นายสิงปาณี ปังคะบุตร
หัวหน้างานบริหารทั่งไป

นางกิติชา ธานีเนียม
หัวหน้างานบริหารบุคคล