คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปิยราช ทองแกม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัชชานนท์ นาพังคะบุตร
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศักรินทร์ ผลทับทิม
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูวนิล ศิรินาม
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 3
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุณยานุช ลีพฤติ
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 4
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอาทิตยา ลาดา
ตำแหน่ง : เลขานุการ คนที่ 1
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพลวัต หล่อเกียรติยศ
ตำแหน่ง : เลขานุการ คนที่ 2
ระดับชั้น : ม.3