กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวิทย์ โพธิ์ศรีดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ