กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวิทย์ โพธิ์ศรีดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฌารินญา นาคสุรินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายณัฐวุฒิ วิเศษหวาน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1