กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวรพจน์ ฐานันดร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ