กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวรพจน์ ฐานันดร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสายสวาท วรเกษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสุดตา แก้วสาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายอุธาร ภูมิโคกรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2