กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวรพจน์ ฐานันดร
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0892699515
อีเมล์ : worapot.km7@gmail.com

นายสุดตา แก้วสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายอุธาร ภูมิโคกรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2