พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
2. สรรหาและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่ง
3. ประสานสร้างยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษาให้เข้มแข็งยั่งยืน
4. จัดหาและพัฒนาปัจจัยทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอได้มาตรฐาน
5. จัดส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
เป้าหมาย (Goals)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ
2. ครูบุคลากรทางการศึกษา เพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมทางการศึกษา
4. โรงเรียนมีปัจจัยและทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอได้มาตรฐาน
5. โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐาน      
6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


อัตลักษณ์
          “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  รักษ์สิ่งแวดล้อม”