พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการทำงานและอนุรักษ์ความเป็นไทย ให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่มาตรฐานสากล สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
2.พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามสายงาน
3.ประสาน บริการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาการศึกษาทุกด้าน

4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.จัดส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
6.จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 
เป้าหมาย (Goals)

1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติ และหน่วยงานต้นสังกัด โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญต่อการเรียนรู้
2.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล ในการจัดการศึกษา
3.ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.โรงเรียนมีบรรยากาศที่ร่มรื่น และสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่ให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้

5.โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐาน
6.โรงเรียน ชุมชน สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน


อัตลักษณ์
          “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  รักษ์สิ่งแวดล้อม”


เอกลักษณ์

ก้าวนำวิชาการ  เก่งงานฝีมือ  เลื่องลือกิจกรรม  น้อมนำเศษฐกิจพอเพียง