พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(Mission)
 1. มุ่งมั่นให้ครูจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้สู่อาเซียน
 2. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้
 4. จัดหาสื่อเทคโนโลยีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย(Goals)
 1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ
 2. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 3. นักเรียน  มีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  การเขียน มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีทักษะในการทำงาน
 4. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ
 5. นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และการกีฬา
 6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
 7. ชุมชนให้ความร่วมมือ และมีความพึงพอใจ ในการพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน
อัตลักษณ์
          “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  รักษ์สิ่งแวดล้อม”