กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชฎาพร รุขเชษฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์