กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชฎาพร รุขเชษฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น

นางจิตราภรณ์ บุศราคัม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

น.ส.ชญาน์นันท์ ไพศาลรุ่งเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวละมล อินทะนู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2