กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอิศราวุฒิ สุวัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางพัชฎาพร โพธิ์จันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอาทิตย์ วังคำแหง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพุ่มพวง ภูมิโคกรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1