ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางพัชฎาพร โพธิ์จันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,11:45  อ่าน 1915 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เวลา
รายละเอียดผลงาน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เวลา
The Development of Learning Activities
in Mathematics Subject of Primary Education 3rd Year
Using 4 MAT Method entitle “Time”
                                                                     
นางพัชฎาพร  โพธ์จันทร์
Mrs. Patchadaporn  Pojan  
ทำวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2560
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เวลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เวลา และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เวลา กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แล้วจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละห้องเรียน มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ใกล้เคียงกันทั้ง 2 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่               (1) แผนการจัดการ เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เวลา (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ คะแนน 30 คะแนน ที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอำนาจจำแนก 0.22-0.64 และมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.760 และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Pair)
ผลการวิจัยพบว่า
            1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เวลา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.25/83.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.62
          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เวลา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เวลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38
          จากผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง เวลา สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 
คำสำคัญ : รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ

โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,11:45   อ่าน 1915 ครั้ง