ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ ฐานันดร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0892699515
อีเมล์ : worapot.km7@gmail.com
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,13:11  อ่าน 5249 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานและตารางการคำนวณ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดผลงาน
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานและตารางการคำนวณ
                       โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย              นายวรพจน์  ฐานันดร                                  
โรงเรียน          เทศบาล 1 หนองใส สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี
                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย            2560


บทคัดย่อ
 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐานและตารางการคำนวณ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐานและตารางการคำนวณ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐานและตารางการคำนวณ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐานและตารางการคำนวณ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส แบ่งออกเป็น 10 แผนการจัดการเรียนรู้ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นจำนวน 20 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัย เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอำนาจจำแนก 0.20-0.64 และมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.7908 และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Pair) 

ผลการวิจัยพบว่า
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐานและตารางการคำนวณ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.09/84.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) เท่ากับ 0.69
           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐานและตารางการคำนวณ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
           3. นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐานและตารางการคำนวณ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31
 
 
คำสำคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book), การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,13:11   อ่าน 5249 ครั้ง