มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
การส่งไฟล์มาตรฐานการศึกษา  
https://drive.google.com/file/d/1FkQWQx069hroMA2S6Satk0HNkeU1C-tS/view?usp=sharing


มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
          ตัวบ่งชี้ย่อย
          ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
https://drive.google.com/drive/folders/1rMedIPbpZk4Xy_8BmbzGH6y-kfcnGpUO?usp=sharing
          ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
https://drive.google.com/drive/folders/1rr-eAHMQCaEhlE5EYfK7ea8WO6yox6kf?usp=sharing
          ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
https://drive.google.com/drive/folders/14xM-82UhLa1qfMIHXc3RpQ7-Lp8mQOgi?usp=sharing
          ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
https://drive.google.com/drive/folders/16JWpBTLvIZ0L6bSBLODnVWGfGNFKA4kK?usp=sharing
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
          ตัวบ่งชี้ย่อย
          ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
https://drive.google.com/drive/folders/1rgHztZF0RBq6pMfyqdWNKuVWvcSkeFQO?usp=sharing
          ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
https://drive.google.com/drive/folders/1dlpKq1O804MKaLZyGibKUaFb_1w-0QGl?usp=sharing
          ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
https://drive.google.com/drive/folders/1msxiyjqeSfyEKu2VfmEbLENKHl4H24JB?usp=sharing
          ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
https://drive.google.com/drive/folders/16J_hcno1Xgf_sC2-_vbLMcsLGZbL60fZ?usp=sharing
          ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
https://drive.google.com/drive/folders/17KAFA4Nga-QjXVtWwPlw0JIaDMksoJ0k?usp=sharing
          ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
https://drive.google.com/drive/folders/1F1tQXbodyXOtNq-2MzK-0Z7lHjaUWEQ6?usp=sharing
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
          ตัวบ่งชี้ย่อย
          ๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
https://drive.google.com/drive/folders/17mUXv-svf09YlHK-rcDChVudzt-auXrH?usp=sharing
          ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
https://drive.google.com/drive/folders/1nXNti41AK6nK4HAWBqBIJ4D_xhKPQYxR?usp=sharing
          ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
https://drive.google.com/drive/folders/1ld7plC0wsZiML7nXCZMQQiI-63cQ6aCV?usp=sharing
          ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
https://drive.google.com/drive/folders/13IJjbEewg-8AvWKw8B3vDKCfiUEZjBLK?usp=sharing 
 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
          ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
          ตัวบ่งชี้ย่อย      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
https://drive.google.com/drive/folders/1V2IOp0LRtVWgrySerxrPGvqUgTPq1CSJ?usp=sharing
                              ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
                                  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
https://drive.google.com/drive/folders/15YbziO1a7JbosP1VZlFNkeBW02MSwa1r?usp=sharing
                              ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
https://drive.google.com/drive/folders/1QY7b14AO1OHP33sJnbxKwitKlFyqAqDd?usp=sharing
                              ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
https://drive.google.com/drive/folders/1lqKIOsjrbvCG2acpGF4XU8P6Ew32iVK8?usp=sharing                       
                             ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
https://drive.google.com/drive/folders/1iULTxRk89VG_OKkUN5G6Z9pLGEXXPcJI?usp=sharing
                              ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
https://drive.google.com/drive/folders/1ymuha82d_nUTixwtZLLMY7xa7trhcMO_?usp=sharing
          ๑.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ตัวบ่งชี้ย่อย      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
https://drive.google.com/drive/folders/1I-6kbfh6ZfEWs-dCmYnmAiwSZUK1HWc1?usp=sharing
                              ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
https://drive.google.com/drive/folders/1P1_OmMSCvE0Z0dR4nn_hf8whdshMujaX?usp=sharing
                              ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
https://drive.google.com/drive/folders/1IqMv7TDiSPQxP-uVzFzAt9VQotNyXihk?usp=sharing
                              ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
https://drive.google.com/drive/folders/1zEUJ_0p6o9YkttZyrEhEbSGvIMPS-OAY?usp=sharing
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ย่อย      ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
https://drive.google.com/drive/folders/1jfo1At1qN0GA8RyyClHZCAOtEwK1v8Zz?usp=sharing
                    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
https://drive.google.com/drive/folders/1In5RDQLQ63RBcKyl642_BClnTiZNOBOk?usp=sharing
                    ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
https://drive.google.com/drive/folders/1Sd9DiYFavlqkvdXu_JUtLFD6CEDesk65?usp=sharing
                    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
https://drive.google.com/drive/folders/1YpD4POkQB1V-EvrT2Lh4q1DhxAuWkX9m?usp=sharing
                    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
https://drive.google.com/drive/folders/1h-JRlN3O9109ENVNnxKTHTM9lwFN7y8B?usp=sharing
                    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
https://drive.google.com/drive/folders/1wF-SMZgpgvz_fLkcwBi3yD7TQcQNteo0?usp=sharing
 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ย่อย      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
https://drive.google.com/drive/folders/1SykFc1X4mh-rwev06wZEPEX7y1W0aR88?usp=sharing
                    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
https://drive.google.com/drive/folders/1zkWNFUXvY9nJMM6CIOmL-2aHLCaDMNdz?usp=sharing
                    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
https://drive.google.com/drive/folders/1Et83Ctzl8DCysKR_9jvXjrVji6xb__WJ?usp=sharing
                    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
https://drive.google.com/drive/folders/1Ge3OODDEFw_yzMvkWEijLIn_ysD-Oxac?usp=sharing
                    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
https://drive.google.com/drive/folders/1nO9YMq676axCg_nvo-TmnpY_BbrwL4LD?usp=sharing